Iaûcûu ù^÷gùbûRòùe ùcû\ 1

IßûgòõU^,1û4(GùR^èò): @ûYaòK @È _âZò @ûZuaû\ú ùKùZ ù~ aò_{^K aâùifèùe NUò[ôaû @ûZàNûZú @ûKâcY @ûcKê gòlû ù\AQòö ùZYê @ûZuaû\úu Kakeê @ûYaòK @Èe iêelû _ûAñ @ûcKê còkòcògò Kûc KeòaûKê _Wÿòa ùaûfò _â]û^cªú ^ùe¦â ùcû\ò KjòQ«ò

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment